Privacyverklaring van TFK Bewindvoering en Budgetbeheer

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TFK Bewindvoering en Budgetbeheer (hierna: TFK) verwerkt van haar (potentiële) klanten en rechthebbenden.

Indien u uw persoonsgegevens aan TFK verstrekt geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

TFK Bewindvoering en Budgetbeheer, mevrouw GTM Frenken-Kuppens, Postbus 448, 6000 AK Weert, 06-21517493.

2. Welke gegevens verwerkt TFK en voor welk doel

TFK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld bij TFK

Alle informatie die nodig is om de werkzaamheden voor beschermingsbewindvoerder of budgetbeheerder goed te kunnen uitvoeren zal worden verzameld en opgeslagen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum/plaats
 • Nationaliteit
 • Land van Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijkse staat
 • Woonsituatie
 • Indien gescheiden met datum
 • Naam ex partner met geboortedatum
 • Indien overleden met datum en plaats
 • Huidig en vorig woonadres
 • Telefoon en e-mail rechthebbende
 • Bovenstaande gegevens ook van partner
 • Identificatie gegevens
 • Gegevens Kind zoals naam, geslacht , BSN, geboortedatum en onderwijsvorm
 • Betrokkenen
 • Documenten zoals polissen en overeenkomsten
 • Correspondentie
 • Notities
 • Acties
 • Adressen instanties
 • Rekeninggegevens
 • Overzicht inkomsten en uitgaven
 • Overzicht schulden

3. Verstrekken gegevens aan derden

TFK verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien u hier zelf om verzoekt en aan partijen die van belang zijn voor werkzaamheden als bewindvoerder of budgetbeheerder te kunnen uitvoeren.

4. Berichtgeving

Per e-mail, schriftelijk of telefonisch zal in verband met de werkzaamheden als beschermingsbewindvoerder of budgetbeheerder met rechthebbende, klant en betrokkenen worden gecommuniceerd.

5. Bewaartermijn

TFK bewaart uw persoonsgegevens vanaf uw aanmelding voor beschermingsbewind of budgetbeheer. Na einde van uw beschermingsbewind of budgetbeheer zullen uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Indien u zich bij ons heeft aangemeld maar er wordt geen bewind uitgesproken of budgetbeheer overeenkomst opgemaakt, bewaren wij uw gegevens tot zes maanden na de eerstvolgende (jaarlijkse) accountantscontrole.

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft TFK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TFK gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Mede deze bewerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Bij constatering van een datalek worden betrokkenen geïnformeerd en wordt deze zo snel als mogelijk opgelost.

7. Wijziging

TFK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk of per mail op de hoogte worden gesteld.

Weert, 25 mei 2018

 

CONTACT

Kantooradres:
Magnesiumstraat 23 B2
6031 RV Nederweert

Postadres:
Postbus 448
6000 AK Weert

KvK nummer: 
51958619

E-mail:
info@tfkbewindvoeringenbudgetbeheer.nl

Telefoon:
0495-820200
06-21517493

Op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 10:00u tot 12:00u

 

Vakantie: 5 tm 28 augustus 2022. 

Vervanging: 0495-843565, info@lubv.nl